viernes, 27 de marzo de 2020

novena PARA EL DÍA 9º REUNIDOS RECIBIMOS LA FUERZA DEL ESPÍRITU

Este último día de la novena que hemos recorrido estos días finaliza con la celebración desde Roma de la oración y bendición que el Papa Francisco impartirá a todo el mundo. Una bendición excepcional en este singular tiempo marcado por el sufrimiento. Es una invitación a estar unidos en una sola plegaria, con todos, creyentes y no creyentes, con las otras confesiones religiosas. 

REZO DEL SANTO ROSARIO

MISTERIOS DOLOROSOS
(Martes y Viernes)

1º Misterio: Oración y agonía de Jesús en le huerto de los olivos.

Chegou a unha finca chamada Xetsemaní, e díxolles ós discípulos: “Morro de tristura, quedade aquí, e vixiade”. E avanzando un pouco caeu no chan, rogando para que se fose posible pasase del aquela hora. E dicía: “Abbá, meu Pai, ti pódelo todo, arreda de min este cáliz. Pero non se faga o que eu quero, senón o que queres ti”. (Marcos 14,32- 38)

o Hagamos memoria cual es la voluntad de Dios para nosotros.
o Contemplemos la fortaleza y la entrega del Señor.
o Demos gracias por cuantos aceptan su dolor y sufrimiento.
o Pidamos a la Virgen María, Nuestra Señora de la Franqueira, por los enfermos y
los necesitados. Oremos por los sanitarios, los cuidadores de mayores, las familias con discapacitados y ancianos.

Padre Nuestro, 10 Ave María, Gloria.

Oración:
Señor, concédeno-la graza
de pensármo-lo que é xusto
e de o cumprirmos con dilixencia.
A nós, que non podemos existir sen ti,
fainos vivir conforme á túa vontade.
Por Xesucristo o noso Señor. Amén.

2º Misterio: La flagelación del Señor

E Pilato, para compracer ó pobo, soltou a Barrabás; e a Xesús, despois de o azoutar,  entregouno para que o crucificasen. (Marcos 15, 15)

o Hagamos memoria de los golpes injustos que llevan los inocentes.
o Contemplemos el silencio del Señor.
o Demos gracias por nuestras flaquezas.
o Pidamos a la Virgen María, Nuestra Señora de la Franqueira, por los flagelados por la pobreza y la indiferencia. Por los que están en la calle, los refugiados y migrantes, por los descartados de la sociedad

Padre Nuestro, 10 Ave María, Gloria.

Oración:
Noso Deus, Pai eterno,
volve cara a ti os nosos corazóns,
para que nos consagremos sempre ó teu sevicio.
Fai que, buscándote sempre a ti,
que es o único necesario,
e amándonos uns ós outros,
te glorifiquemos en espírito e en verdade.
Por Xesucristo o noso Señor. Amén.

3º Misterio: La coronación de espinas

Os soldados, levárono, para dentro do pazo do gobernador. Vestírono de púrpura,
e trenzaron unha coroa con espiños e encaixáronlla... e cunha canivela dábanlle golpes na
cabeza e cuspían nel. (Marcos 15, 16-18)

o Hagamos memoria de los que soportan desprecio y burla.
o Contemplemos que la corona del Señor es el amor.
o Demos gracias por los que coronan su vida con las virtudes del Reino.
o Pidamos a la Virgen María, Nuestra Señora de la Franqueira, por los pueblos en guerra y sus víctimas. Pidamos para que desterrado el individualismo caminemos hacia un proyecto donde prime el bien común y el cuidado de los débiles.

Padre Nuestro, 10 Ave María, Gloria.

Oración:
Señor, ti áma-la inocencia
e vólvela a quen a perdeu.
Dirixe cara a ti os corazóns dos teus fillos
e concédeno-lo fervor do teu Espírito,
para que permanezamos firmes na fe
e as nosas obras sexan xustas.
Por Xesucristo o noso Señor. Amén.

4º Misterio: Jesús carga con la cruz camino del Calvario.

Entón prenderon a Xesús. Cargando el mesmo coa cruz, saíu para o lugar chamado a Caveira, que se di Gólgota en hebreo. Alí crucificárono, xunto con outros dous, un a cada lado e Xesús no medio. (Xoán 19, 16-17)

o Hagamos memoria de nuestras flaquezas al llevar la cruz.
o Contemplemos el camino del Calvario, el camino del amor.
o Demos gracias por los Cirineos que alivian el peso de los demás.
o Pidamos a la Virgen María, Nuestra Señora de la Franqueira, que abracemos nuestra cruz., que la vivamos en el silencio y con conciencia de entrega en el amor a Dios y a los demás.

Padre Nuestro, 10 Ave María, Gloria.

Oración:
Deus, noso Pai,
ti quixeches que o teu Fillo
padecese por nós o suplicio da cruz,
para nos librares do poder do inimigo.
Concédenos ós teus fillos
alcanza-la graza da resurrección.
Por Xesucristo o noso Señor. Amén.

5º Misterio: Jesús muere en la cruz.

Sabendo Xesús que xa todo estaba acabado, para que se cumprise plenamente a Escritura, dixo: “Teño sede”. Había alí un xerro cheo de vinagre. Entón, atando unha esponxa empapada de vinagre a unha cana de hisopo, achegáronlla á boca. Cando probou o vinagre dixo: “Está cumprido”. E, inclinando a cabeza, entregou o espírito. (Xoán 19, 28-29)o Hagamos memoria de la muerte como un paso a la vida.
o Contemplemos la cruz de Cristo, en ella está nuestra salvación.
o Demos gracias porque el Señor nos libera de nuestras culpas.
o Pidamos a la Virgen María, Nuestra Señora de la Franqueira, por nosotros pecadores. Que el Señor nos conceda la reconciliación y el perdón de nuestros pecados.

Padre Nuestro, 10 Ave María, Gloria.

Oración:
Deus, noso Pai,
ti quixeches que o teu Fillo unixénito
morrese nunha cruz pola salvación de tódolos homes.
Concédenos a cantos coñecemos na terra este misterio
conseguir no ceo os premios da redención.
Por Xesucristo o noso Señor. Amén.

Letanías en Honor da Virxe da Franqueira
(Tomadas de oraciones, cantos e himnos en honor da Virxe da Franqueira)

Señor ten Piedad  Señor ten piedad
Cristo ten Piedad  Cristo ten piedad
Señor ten Piedad  Señor ten piedad

Cristo óyenos   Cristo óyenos
Cristo escúchanos  cristo escúchanos

Dios Padre Celestial. Ten Misericordia de nosotros
Dios Hijo Redentor del mundo. Ten Misericordia de nosotros
Dios Espíritu Santo. Ten Misericordia de nosotros.
Trinidad Santa, un sólo Dios. Ten Misericordia de nosotros.

Santa María.    Ruega por nosotros.
Santa Madre de Dios.
Madre de Cristo
Madre de la Iglesia
Madre de paz redentora
Madre querida
Mujer bendita
Servidora del Señor
Estrella luciente
Eterna luz de milagro
Piedra de amor
Divina Fuente de Gracias
Fuente de alegría
Fuente de paz
Fuente de consuelo
Fuente de amor
Fuente de unidad
Fuente de Luz y de Vida
Ave de alegrías
Corona de dones
Corona de gozos
Alba de clemencia
Dulce mediadora
Cetro de bondad
Hermosa más que el sol
Ternura de corazón
Abrazo tierno de madre
Reina de los montes
Reina da Paradanta
Señora de los mares
Atenta en el camino de los niños
Bendición del labrador
Bendición de nuestros campos
Protectora de nuestros trabajos
Refugio de romeros y peregrinos
Fortaleza en el camino
Consuelo de nuestras almas
Consuelo en nuestras lágrimas
Ánimo en nuestra dolencia
Alivio de los enfermos
Hermosa y esbelta
Fortaleza en la fe
Seguridad en la esperanza
Constancia en el amor
Refugio de los pecadores
Vida en nuestra muerte
Guía de eternidad
Reina y Virgen
Reina de los Ángeles
Reina de los Patricarcas
Reina de los Profetas
Reina de los Apóstoles
Reina de los Mártires
Reina de los que viven la fe
Reina de las Vírgenes
Reina de todos los Santos
Reina Inmaculada
Reina elevada al cielo
Reina del Rosario
Reina de las familias
Reina de las Misiones
Reina de la Evangelización
Reina de la Misericordia
Reina de la paz

Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo
Perdónanos Señor
Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo
Escúchanos Señor
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo
Ten Misericordia de nosotros

Ruega por nosotros, Nosa Señora da Franqueira
Para que seamos dignos de alcanzar las promesas de Jesucristo

Oración
Te pedimos, Señor, que, nosotros tus siervos, gocemos de salud de alma y cuerpo, y, por la intercesión da Virxe da Franqueira, seamos libres de las tristezas presentes y disfrutemos de las alegrías del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor.
Amén
NOSA SEÑORA DA FONTE A FRANQUEIRA
novena

ORACIÓN PARA TÓDOLOS DÍAS


Benaventurada Nai de Deus, venerada coa  secular advocación de Nosa Señora da Fonte de A Franqueira: queremos manifestarche con toda confianza os desexos do noso corazón. A Ti acudimos, Nai boa, sabendo que escoitas as oracións dos teus fillos.
A túa imaxe de pedra lémbranos a fortaleza da túa fe, a seguridade da túa esperanza, a constancia do teu amor. Ver a Xesús no teu colo, tráenos á memoria que a túa vida estivo ó seu servicio. Fai que a Palabra do Evanxeo resoe sempre no noso interior para que saibamos recoñecer o paso de Deus pola nosa vida.

¡Naiciña! Sentímonos necesitados e renovamos diante de ti a nosa confianza. Axúdanos sobre todo a descubrir o que nos pide Deus noso Pai. Queremos, coma ti, ser felices cumprindo a súa vontade, animados polo  Espíritu Santo que nos fai recoñecer a Xesús como Salvador de todos. A El a gloria por séculos de séculos.

Día 9º: “Con María en oración”
(Intención: A Igrexa Diocesana)

A luz da Palabra
Entón volveron para Xerusalén desde o chamado Monte das Oliveiras, que está cerca de Xerusalén. Logo que chegaron á casa, subiron ó cuarto onde residían; eran Pedro, Xoán, Santiago, Andrés, Felipe, Tomé, Bartolomeo, Mateo, Santiago o de Alfeo, Simón o Zelota e Xudas o de Santiago. E todos eles adicábanse á oración, coas mulleres e mais María a nai de Xesús e cos seus irmáns. (dos Feitos dos Apóstolos)

Reflexión

Xesús deixa tras de si unha comunidade plural e fraterna, Igrexa de persoas reais e concretas.
Adicarse con María á oración é facer memoria de Xesús e adianto da comuñón definitiva.
É na Igrexa diocesana, presidida polo Bispo, onde atopamos o Espírito do Señor Resucitado que nos impulsa á comuñón fraterna e ó anuncio do Evanxeo.

Preces

Unidos na oración con María e sentíndonos Igrexa, preguemos dicindo: 
DÁNO-LO TEU ESPÍRITO

- Pola nosa Igrexa de Tui-Vigo para que, vivindo na unidade, sexa instrumento da presencia de Cristo no mundo. Oremos.
- Polo bispo da nosa diócese, para que guíe como bo pastor a Igrexa a él encomendada. Oremos.
- Polos sacerdotes e os que teñen encomendadas labouras pastorais na nosa Diócese, para que sexan constantes no amor e no servicio ó pobo de Deus. Oremos.
- Polos que exercen a súa misión na busca da xustiza e no compromiso social, para que expresen co seu labor a construcción dunha sociedade xusta e fraterna. Oremos.
- Por todos nós, convocados como Igrexa, para que sexamos fermento do Reino no medio do mundo. Oremos.

- ...   ...   ... (intencións particulares).

Unidos na oración de Xesús rezamos: Noso Pai...

Oración

Deus noso Pai, polo teu poder e a túa bondade a Virxe María, froito excelso da Redención, resplandece como imaxe purísima da Igrexa. Concede á nosa Igrexa diocesana de Tui-Vigo, que a venera coa secular advocación de Nosa Señora da Fonte da Franqueira, te-los ollos fixos nela, para que realizando o mandado de Xesús, se entregue ó servicio do noso pobo. Por Cristo, noso Señor. Amén.


¡Salve, Raíña,
Nai de misericordia!
Vida, dozura e esperanza nosa, ¡Salve!
Por ti chamamos
os desterrados, fillos de Eva.
Por ti suspiramos,
sufrindo e chorando neste val de bágoas.
Por isto, Señora e avogada nosa,
volve cara nós eses teus ollos misericordiosos.
E, despois deste desterro,
móstranos a Xesús, froito bendito do teu seo.
¡Clementísima,
piadosa,
doce Virxe María!
Roga por nós, Santa Nai de Deus,
para que sexamos merecentes
das promesas de Cristo, noso Señor.
Amén. 

REFLEXIÓN PARA EL DÍA 9º
REUNIDOS RECIBIMOS LA FUERZA DEL ESPÍRITU

He leído hace un momento un artículo que se titulaba "Un nuevo Pentecostés". Hacía el paralelismo entre ese día maravilloso en que los apóstoles reciben el don del amor de Dios prometido por el Señor Resucitado y nuestros hogares y la acción de la Iglesia que sale al encuentro de las personas heridas por esta pandemia. Una herida profunda que se clava en las carnes de nuestra sociedad haciéndola gustar el amargo sabor del sufrimiento. 

El día de Pentecostés aquellos hombres y mujeres, con María en el centro, están encerrados en casa por miedo. No se atreven a salir. Pero están en oración. No han perdido la esperanza, y una vez más, María, como icono de la Iglesia naciente, da la clave: la unidad. Una unidad de espíritus que anima a no caer en el pesimismo. Saben que fuera está el reto de anunciar a Cristo, crucificado, muerto, sepultado, que desciende a lo más recóndito de la muerte de la humanidad: ¿Cómo hacerlo? Pues experimentando en ellos mismo el nacer a la vida nueva que engendra el Espíritu. María, anima a decir sí a la fuerza que viene de lo alto, al fuego derramado en los corazones de los que confían. A decir sí al amor.

Hoy, desde nuestros medios de comunicación, Dios entra con esa misma fuerza en nuestros hogares, nos arrebata el miedo convirtiéndolo en la fe confiada en quien entrega a su Hijo que se identifica con nuestro sufrimiento. Hoy, Cristo se hace presente con la palabra pronunciada en el Cenáculo: Paz a vosotros, no tengáis miedo.

Hermanos y hermanas. Dios nos bendice y nos une

Xabier Alonso


No hay comentarios:

Publicar un comentario