martes, 24 de marzo de 2020

Día 7º de la novena. ANUNCIAR LA BUENA NOTICIA

Seguimos en este camino de reflexión a los pies de María.
Un abrazo a todosREZO DEL SANTO ROSARIO

MISTERIOS DOLOROSOS
(Martes y Viernes)

1º Misterio: Oración y agonía de Jesúsen le huerto de los olivos.

Chegou a unha finca chamada Xetsemaní, e díxolles ós discípulos: “Morro de tristura, quedade aquí, e vixiade”. E avanzando un pouco caeu no chan, rogando para que se fose posible pasase del aquela hora. E dicía: “Abbá, meu Pai, ti pódelo todo, arreda de min este cáliz. Pero non se faga o que eu quero, senón o que queres ti”. (Marcos 14,32- 38)

o Hagamos memoria cual es la voluntad de Dios para nosotros.
o Contemplemos la fortaleza y la entrega del Señor.
o Demos gracias por cuantos aceptan su dolor y sufrimiento.
o Pidamos a la Virgen María, Nuestra Señora de la Franqueira, por los enfermos y
los necesitados. Oremos por los sanitarios, los cuidadores de mayores, las familias con discapacitados y ancianos.

Padre Nuestro, 10 Ave María, Gloria.

Oración:
Señor, concédeno-la graza
de pensármo-lo que é xusto
e de o cumprirmos con dilixencia.
A nós, que non podemos existir sen ti,
fainos vivir conforme á túa vontade.
Por Xesucristo o noso Señor. Amén.

2º Misterio: La flagelación del Señor

E Pilato, para compracer ó pobo, soltou a Barrabás; e a Xesús, despois de o azoutar,  entregouno para que o crucificasen. (Marcos 15, 15)

o Hagamos memoria de los golpes injustos que llevan los inocentes.
o Contemplemos el silencio del Señor.
o Demos gracias por nuestras flaquezas.
o Pidamos a la Virgen María, Nuestra Señora de la Franqueira, por los flagelados por la pobreza y la indiferencia. Por los que están en la calle, los refugiados y migrantes, por los descartados de la sociedad

Padre Nuestro, 10 Ave María, Gloria.

Oración:
Noso Deus, Pai eterno,
volve cara a ti os nosos corazóns,
para que nos consagremos sempre ó teu sevicio.
Fai que, buscándote sempre a ti,
que es o único necesario,
e amándonos uns ós outros,
te glorifiquemos en espírito e en verdade.
Por Xesucristo o noso Señor. Amén.

3º Misterio: La coronación de espinas

Os soldados, levárono, para dentro do pazo do gobernador. Vestírono de púrpura,
e trenzaron unha coroa con espiños e encaixáronlla... e cunha canivela dábanlle golpes na
cabeza e cuspían nel. (Marcos 15, 16-18)

o Hagamos memoria de los que soportan desprecio y burla.
o Contemplemos que la corona del Señor es el amor.
o Demos gracias por los que coronan su vida con las virtudes del Reino.
o Pidamos a la Virgen María, Nuestra Señora de la Franqueira, por los pueblos en guerra y sus víctimas. Pidamos para que desterrado el individualismo caminemos hacia un proyecto donde prime el bien común y el cuidado de los débiles.

Padre Nuestro, 10 Ave María, Gloria.

Oración:
Señor, ti áma-la inocencia
e vólvela a quen a perdeu.
Dirixe cara a ti os corazóns dos teus fillos
e concédeno-lo fervor do teu Espírito,
para que permanezamos firmes na fe
e as nosas obras sexan xustas.
Por Xesucristo o noso Señor. Amén.

4º Misterio: Jesús carga con la cruz camino del Calvario.

Entón prenderon a Xesús. Cargando el mesmo coa cruz, saíu para o lugar chamado a Caveira, que se di Gólgota en hebreo. Alí crucificárono, xunto con outros dous, un a cada lado e Xesús no medio. (Xoán 19, 16-17)

o Hagamos memoria de nuestras flaquezas al llevar la cruz.
o Contemplemos el camino del Calvario, el camino del amor.
o Demos gracias por los Cirineos que alivian el peso de los demás.
o Pidamos a la Virgen María, Nuestra Señora de la Franqueira, que abracemos nuestra cruz., que la vivamos en el silencio y con conciencia de entrega en el amor a Dios y a los demás.

Padre Nuestro, 10 Ave María, Gloria.

Oración:
Deus, noso Pai,
ti quixeches que o teu Fillo
padecese por nós o suplicio da cruz,
para nos librares do poder do inimigo.
Concédenos ós teus fillos
alcanza-la graza da resurrección.
Por Xesucristo o noso Señor. Amén.

5º Misterio: Jesús muere en la cruz.

Sabendo Xesús que xa todo estaba acabado, para que se cumprise plenamente a Escritura, dixo: “Teño sede”. Había alí un xerro cheo de vinagre. Entón, atando unha esponxa empapada de vinagre a unha cana de hisopo, achegáronlla á boca. Cando probou o vinagre dixo: “Está cumprido”. E, inclinando a cabeza, entregou o espírito. (Xoán 19, 28-29)o Hagamos memoria de la muerte como un paso a la vida.
o Contemplemos la cruz de Cristo, en ella está nuestra salvación.
o Demos gracias porque el Señor nos libera de nuestras culpas.
o Pidamos a la Virgen María, Nuestra Señora de la Franqueira, por nosotros pecadores. Que el Señor nos conceda la reconciliación y el perdón de nuestros pecados.

Padre Nuestro, 10 Ave María, Gloria.

Oración:
Deus, noso Pai,
ti quixeches que o teu Fillo unixénito
morrese nunha cruz pola salvación de tódolos homes.
Concédenos a cantos coñecemos na terra este misterio
conseguir no ceo os premios da redención.
Por Xesucristo o noso Señor. Amén.

Letanías en Honor da Virxe da Franqueira
(Tomadas de oraciones, cantos e himnos en honor da Virxe da Franqueira)

Señor ten Piedad  Señor ten piedad
Cristo ten Piedad  Cristo ten piedad
Señor ten Piedad  Señor ten piedad

Cristo óyenos   Cristo óyenos
Cristo escúchanos  cristo escúchanos

Dios Padre Celestial. Ten Misericordia de nosotros
Dios Hijo Redentor del mundo. Ten Misericordia de nosotros
Dios Espíritu Santo. Ten Misericordia de nosotros.
Trinidad Santa, un sólo Dios. Ten Misericordia de nosotros.

Santa María.    Ruega por nosotros.
Santa Madre de Dios.
Madre de Cristo
Madre de la Iglesia
Madre de paz redentora
Madre querida
Mujer bendita
Servidora del Señor
Estrella luciente
Eterna luz de milagro
Piedra de amor
Divina Fuente de Gracias
Fuente de alegría
Fuente de paz
Fuente de consuelo
Fuente de amor
Fuente de unidad
Fuente de Luz y de Vida
Ave de alegrías
Corona de dones
Corona de gozos
Alba de clemencia
Dulce mediadora
Cetro de bondad
Hermosa más que el sol
Ternura de corazón
Abrazo tierno de madre
Reina de los montes
Reina da Paradanta
Señora de los mares
Atenta en el camino de los niños
Bendición del labrador
Bendición de nuestros campos
Protectora de nuestros trabajos
Refugio de romeros y peregrinos
Fortaleza en el camino
Consuelo de nuestras almas
Consuelo en nuestras lágrimas
Ánimo en nuestra dolencia
Alivio de los enfermos
Hermosa y esbelta
Fortaleza en la fe
Seguridad en la esperanza
Constancia en el amor
Refugio de los pecadores
Vida en nuestra muerte
Guía de eternidad
Reina y Virgen
Reina de los Ángeles
Reina de los Patricarcas
Reina de los Profetas
Reina de los Apóstoles
Reina de los Mártires
Reina de los que viven la fe
Reina de las Vírgenes
Reina de todos los Santos
Reina Inmaculada
Reina elevada al cielo
Reina del Rosario
Reina de las familias
Reina de las Misiones
Reina de la Evangelización
Reina de la Misericordia
Reina de la paz

Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo
Perdónanos Señor
Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo
Escúchanos Señor
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo
Ten Misericordia de nosotros

Ruega por nosotros, Nosa Señora da Franqueira
Para que seamos dignos de alcanzar las promesas de Jesucristo

Oración
Te pedimos, Señor, que, nosotros tus siervos, gocemos de salud de alma y cuerpo, y, por la intercesión da Virxe da Franqueira, seamos libres de las tristezas presentes y disfrutemos de las alegrías del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor.
Amén
NOSA SEÑORA DA FONTE A FRANQUEIRA
novena

ORACIÓN PARA TÓDOLOS DÍAS


Benaventurada Nai de Deus, venerada coa  secular advocación de Nosa Señora da Fonte de A Franqueira: queremos manifestarche con toda confianza os desexos do noso corazón. A Ti acudimos, Nai boa, sabendo que escoitas as oracións dos teus fillos.
A túa imaxe de pedra lémbranos a fortaleza da túa fe, a seguridade da túa esperanza, a constancia do teu amor. Ver a Xesús no teu colo, tráenos á memoria que a túa vida estivo ó seu servicio. Fai que a Palabra do Evanxeo resoe sempre no noso interior para que saibamos recoñecer o paso de Deus pola nosa vida.

¡Naiciña! Sentímonos necesitados e renovamos diante de ti a nosa confianza. Axúdanos sobre todo a descubrir o que nos pide Deus noso Pai. Queremos, coma ti, ser felices cumprindo a súa vontade, animados polo  Espíritu Santo que nos fai recoñecer a Xesús como Salvador de todos. A El a gloria por séculos de séculos.

Día 7º: “Ditosos os que escoitan a Palabra e a cumpren”
(Intención: A Evanxelización)


A luz da Palabra

Unha muller de entre a xente exclamou en voz alta:
- ¡Ditoso o ventre que te levou e os peitos que te criaron!
Pero el replicoulle:
- Ditosos máis ben os que escoitan a Palabra de Deus e a gardan.
(do Evanxeo segundo S. Lucas)

Reflexión

Marabillarnos diante da persoa de Xesús é o primeiro paso, pero queda aínda moito por andar.
Escoita-la súa Palabra é poñerse na condición de discípulo.
Garda-la súa Palabra, poñela en práctica, é identificarse verdadeiramente co noso único Señor.

Preces

Co desexo de que a Palabra do Evanxeo chegue a tódolos pobos, presentámo-la nosa pregaria, dicindo:

FAINOS MENSAXEIROS DO EVANXEO.

- Pola Igrexa, signo da salvación, para que a predicación do Evanxeo chegue a todos e formemos a única familia dos fillos de Deus. Oremos.
- Por todos aqueles que están á busca de Deus e do senso das súas vidas, para que o encontro coa Palabra e a vida dos cristiáns faga xurdir neles o tesouro da fe. Oremos.
- Polos misioneiros, portadores da esperanza do Evanxeo, para que sexan fortalecidos polo Espírito no seu labor. Oremos.
- Polos países que viven en loitas e enfrontamentos, para que a luz do Evanxeo lles faga chegar á paz e á prosperidade. Oremos.

- ...   ...   ... (intencións particulares).

Unidos na oración de Xesús rezamos: Noso Pai...

Oración

Señor, noso Deus, ti dispuxéche-la salvación de tódolos pobos na persoa do teu Fillo que nos trouxo o Evanxeo da gracia, e por misterioso designio da túa providencia, asociaches a súa Nai a este labor salvador. Concede á túa Igrexa imitala de tal maneira que logre a evanxelización de tódolos pobos, para que tódolos homes sexan ditosos ó escoitaren a túa Palabra e cumprila. Por Cristo, noso Señor. Amén.

[ Invocación ou un canto apropiado
Salve, Raíña dos ceos
e Señora dos anxos;
salve, raíz; salve, porta,
que deu paso á nosa luz.
Alégrate, virxe gloriosa,
entre todas a máis bela;
Salve, fermosa doncela,
prégalle a Cristo por nós. ]


REFLEXIÓN
ANUNCIAR UNA BUENA NOTICIA

Estos días no resulta fácil poner una sonrisa en los labios de la gente. Los informativos, después de la carga de profundidad que nos entregan en las noticias de actualidad sobre el desarrollo de la enfermedad, dedican un amplio momento a la solidaridad, los gestos, las imágenes más reconfortantes, las actitudes más esperanzadoras. Nos invitan a terminar con la mirada puesta en lo alto. Así, al darnos los datos de los enfermos y fallecidos nos ponen como dato positivo los que han recibido el alta y están curados. En medio de la noche necesitamos que se encienda una luz.
Todo lo que nos está pasando, no solo pone a prueba nuestra salud física, así como nuestra salud mental y nuestros afectos. Es una prueba para la estructura social, para el engranaje de lo que salvaguarda el cuidado de nuestra sociedad y de sus ciudadanos. Y también, como no, está poniendo a prueba nuestra fe y el estilo de vida en que centramos los esfuerzos. Cuando hablo de fe es ese diálogo entrañable con el Señor que nos abre a la confianza y donde residen las certezas de que siempre está con nosotros asumiendo nuestras fragilidades. El Dios que llora con y por sus hijos e hijas.
La debilidad, ese monstruo con el que no queremos soñar, lo convertimos en un superhéroe en el que nos identificamos creyéndonos los dueños y señores de todo. Si ponemos el centro en nosotros estamos pendientes de salvaguadarnos, pero si nos vemos como una parte de un todo nos convertimos en servidores de un proyecto, una historia, un futuro, que posiblemente lo continuarán otros.
Para esto me resulta muy positivo lo que sucedió con el proyecto de la Sagrada Familia de Barcelona. Como sabéis, la iniciativa era la de un templo expiatorio, levantado con las limosnas de los fieles y promovida por una asociación de devotos de san José. El arquitecto encargado diseñó una de tantas iglesias de moda estilo neogótico, comenzando por una cripta. Pronto surgieron algunas dificultades y el arquitecto dejó la obra. Se les ocurrió llamar al que sería el alma del modernismo y de la genialidad no solo en Barcelona sino en muchas partes del mundo: Gaudí. Un hombre de fe, entregado a Dios y a su trabajo. Su diseño era una utopía, una nueva visión de una iglesia y de nuevas formas que rompían con todo lo que podría imaginarse. Si habéis estado en la Sagrada Familia podéis contemplar como se crea un espacio nuevo de luz y belleza que te traslada al encuentro del Creador. El esquema es de cualquier basílica, pero sus dimensiones son bestiales. Al lado, como dato, se construyeron las escueles para los hijos de los obreros.
Para mí, no solo es la obra, sino que tanto Gaudí, como los promotores, como los sacerdotes y el obispo, y me atrevo a decir que la ciudad de Barcelona, eran conscientes que ellos no la verían nunca terminada. Pero se decidieron. ¿Pusieron fecha de término? Pues no. Se inicia y ya se terminará. Pasaron vicisitudes, situaciones drástica. Y son más que una parte hecha, ya se convirtió en un símbolo de la ciudad. Ya era un monumento a lo que se podrá lograr juntos. Pero el alma de esta obra es su sentido inicial. No es para vanagloria del hombre, sino para que nos una a Dios. Por eso el centro no es lograr terminarla, sino hacerla, ser protagonistas de su obra, conectarse con el ingenio de su autor, sentirnos provocados por su imaginación y ser un sueño del que no queremos despertarnos porque queremos disfrutarlo aunque no lo veamos terminado.
La Buena Noticia ya está en ti, hermano y hermana, estás en este proyecto maravilloso de construir. Si dejamos que nos venza e ser nosotros los protagonistas ponemos debajo todo y a nuestro servicio. Pero, gracias a quien se dejó guiar por los planos, tú y yo podemos construir hoy, no un futuro, sino el presente y gozar de la belleza de lo que nos es dado.
Configurados con Cristo, somos una Buena Noticia. Te pido que anuncies a tu familia y a tus vecinos que lo bueno ya está en nosotros, en lo que estamos haciendo, en recuperar el proyecto de lo sano y santo de este mundo, regalo del cielo. Envuelve tu corazón con papel de regalo y conviértete en sorpresa de alegría para los demás.

Queridos, seguimos unidos en oración
Paz a vosotros 

Xabier Alonso

No hay comentarios:

Publicar un comentario